POLAND 
Prof. Ryszard Stasinski 
Politechnika Poznanska
KSTiO
Polanka 3
Poznan 60-965 
E-mail: rstasins (at) et.put.poznan.pl